Homepage

Abonnementen

Abonnee voorwaarden

Aanmelden als abonnee

Actuele informatie

PS-Couriers

Contact

Retouren

 

 

Distroptiek Abonnementsreglement (01-01-2019)

Artikel 1. Abonnement

1.    In Nederland gevestigde optiekbedrijven kunnen, door abonnee te worden, gebruik maken van het Distroptiek-systeem. Zulks geschiedt door schriftelijke aanmelding bij en acceptatie door de Stichting Distroptiek, Graselaan 4, 1185 JD Amstelveen.

2.    Een als zodanig geaccepteerd optiekbedrijf wordt hierin aangeduid als 'abonnee-opticien'. Het abonnement wordt aangegaan tenminste tot en met 31 december van het jaar waarin aanmelding plaatsvindt en geldt vervolgens telkens voor een kalenderjaar behoudens opzegging.

3.    Iedere abonnee-opticien heeft het recht op aansluiting als abonnee bij de Stichting Optiplaza, zonder daarvoor een verdere vergoeding te zijn verschuldigd. Op de aansluiting bij Optiplaza zijn van toepassing de Optiplaza abonneevoorwaarden.

Artikel 2. Abonnementsgeld

1.    De 'abonnee-opticien' is per jaar abonnementsgeld verschuldigd. Bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar vindt facturering van abonnementsgeld plaats naar rato van het nog niet verlopen gedeelte van dat jaar. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks door de Stichting Distroptiek vastgesteld. Voor het jaar 2024 bedraagt het abonnementsgeld: Euro 621,00 ex. btw.

2.    Het abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling aan het begin van ieder kalenderjaar worden voldaan. Distroptiek stuurt de Ďabonnee-opticiení daartoe een factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald op: bankrekeningnummer NL17 INGB 069.01.31.046 ten name van de Stichting Distroptiek.

3.    Bij niet tijdige betaling kan de Stichting Distroptiek haar diensten opschorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij het opnieuw opstarten van de dienstverlening is de 'abonnee-opticien' opnieuw aansluitkosten verschuldigd. Na ontvangst van de betaling daarvan zal de bezorgdienst worden hervat. Bij wanbetaling zal de hierna genoemde afleverkluis worden verwijderd.

Artikel 3. Afleverkluis

De 'abonnee-opticien' werkt mee aan het aanbrengen en in stand houden van een Distroptiek afleverkluis bij zijn vestiging en zal de afleverkluis goed beheren. De afleverkluis mag uitsluitend worden gebruikt voor communicatie tussen de 'abonnee-opticien' en de bij Distroptiek aangesloten leveranciers. De afleverkluis blijft eigendom van de Stichting Distroptiek.

Artikel 4. Bezorging

Binnen het Distroptiek-systeem worden, op werkdagen, 's-avonds de zendingen bij de betrokken leveranciers opgehaald en bezorgd vůůr 8.00 uur de volgende ochtend bij de 'abonnee-opticien' in de afleverkluis. Dit gebeurt derhalve op maandag- t/m vrijdagavond resp. dinsdag- t/m zaterdagochtend.

Artikel 5. Karakter en grootte zendingen

Het Distroptiek-systeem omvat een bezorgdienst. Met deze bezorgdienst worden verstuurd: alle soorten brillenglazen, kleine zendingen monturen, contactlenzen, onderdelen en alle andere optische handelsgoederen, verpakt in Distroptiek verpakkingsmateriaal in een afsluitbare Distroptiek wisselbox voorzien van de naam van de 'abonnee-opticien'. Verder kan gebruik worden gemaakt van andere door Distroptiek goedgekeurde verpakkingen. Zendingen die qua omvang niet passen in de door Distroptiek goedgekeurde verpakkingen kunnen niet via het nachtkoeriersnet worden bezorgd.

Artikel 6. Klachten

De 'abonnee-opticien' dient aantekening te houden van de zendingen om gericht te kunnen optreden bij een eventuele vermissing of verkeerde bezorging. Indien klachten ontstaan zoals: verkeerd ontvangen, niet ontvangen, gebroken of beschadigd ontvangen, dient de ' abonnee-opticien' contact op te nemen met de betreffende Distroptiek leverancier. Klachten dienen gemeld (telefonisch of per e-mail) te worden aan de helpdesk van PS-nachtdistributie vůůr 12.00 uur de dag na verzending. Schades of vermissingen op zaterdag moeten worden gemeld op maandag vůůr 12.00 uur.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden

1.    De verantwoordelijkheid voor de via het Distroptiek-systeem door leveranciers verzonden zaken berust bij de betrokken leverancier en de Stichting Distroptiek tot het moment van aflevering in de afleverkluis. Schade en vermissingen van heenzendingen verzonden via Distroptiek worden door Stichting Distroptiek en de betrokken leverancier vergoed.

2.    In geval van een beschadigde afleverkluis zal de Stichting Distroptiek respectievelijk de ingeschakelde vervoerder de zending niet afleveren. Deze schade zal worden gerapporteerd, waarna adequate maatregelen worden getroffen ten aanzien van de opvang van de aflevering en de reparatie of vervanging van de kluis.

Artikel 8. Retourzendingen

1.††† Bij de aflevering van heenzendingen worden bestellingen en retourgoederen van de 'abonnee opticien' bestemd voor de betrokken leveranciers meegenomen. Bestellingen en retourzendingen worden slechts meegenomen voor zover in de afleverkluis aanwezig en mits gebruik wordt gemaakt van het Distroptiek bestel- en aflevermateriaal c.q. retourbonnen. Elke aangesloten leverancier stelt deze materialen gratis ter beschikking van de Ďabonnee-opticiení. De betreffende materialen blijven te allen tijde eigendom van de Stichting Distroptiek en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld.

2.††† De 'abonnee-opticien' is verantwoordelijk voor door hem in de afleverkluis geplaatste bestellingen, documenten en retourgoederen. Retour-zendingen komen niet in aanmerking voor schadevergoeding van de Stichting Distroptiek behoudens in die gevallen Stichting Distroptiek verhaal kan halen op de betrokken vervoerder.

Artikel 9. Einde abonnement

1.    De 'abonnee-opticien' kan zijn abonnement beŽindigen per het einde van een kalenderjaar door schriftelijke opzegging aan de Stichting Distroptiek met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

2.    De Stichting Distroptiek kan het abonnement van de 'abonnee-opticien' beŽindigen per het einde van een kalenderjaar door schriftelijke opzegging aan de 'abonnee-opticien' met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Tussentijdse opzegging door de Stichting Distroptiek is mogelijk indien de 'abonnee-opticien' zijn verplichtingen uit hoofde van het abonnement niet nakomt. In dat geval dient de Stichting Distroptiek de 'abonnee-opticien' tevoren schriftelijk te hebben geÔnformeerd en gelegenheid te hebben gegeven om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

3.    Bij tussentijdse beŽindiging van het abonnement blijft voor de lopende periode het volledige abonnementsgeld verschuldigd. Behalve in geval van bedrijfbeeindiging. Hierbij geldt een opzegtermijn van drie maanden. De afleverkluis zal bij of na het beŽindigen van het abonnement door de Stichting Distroptiek worden weggehaald.


Privacy regelement Distroptiek